Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71458
Title: Khủng hoảng nợ công ở châu Âu - Sự phản ứng của các nước lớn
Authors: Nguyễn Nhâm
Keywords: Khủng hoảng nợ công
Nợ công
Châu Âu
Khủng hoảng
Abstract: Bài viết trình bày một số nội dung như: Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu; Những người hưởng lợi từ khủng hoảng; Phản ứng của Mỹ và Trung Quốc trước cuộc khủng hoảng nợ của Châu Âu.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 10 năm 2010
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 10 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.