Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71459
Title: Liên Xô sụp đổ do loại bỏ thể chế kinh tế thị trường
Authors: Trần Văn Tùng
Keywords: Liên Xô
Liên Xô sụp đổ
Kinh tế thị trường
Abstract: Bài viết gồm 4 phần, bao gồm: Tăng trưởng chủ yếu dựa trên các yếu tố đầu vào; Một nền kinh tế phát triển dựa vào nền tảng hẹp; Nền kinh tế có lợi thế về thông tin do phát triển sau; Sụp đổ là không thể tránh khỏi.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 10 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 10 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.