Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71471
Title: Một số bất cập trong quy định của Bộ luật Lao động năm 2012
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Lao động
Bộ luật Lao động
Quyền đơn phương
Chấm dứt hợp đồng lao động
Abstract: Bài viết phân tích quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; thời giờ làm thêm; mức lương tối thiểu;...
Issue Date: 2018-12-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.