Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71543
Title: Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tham vấn chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số
Authors: Sơn Phước Hoan
Keywords: Tham vấn
Dân tộc thiểu số
Đồng bào dân tộc thiểu số
Hội đồng dân tộc
Abstract: Bài viết trình bày về việc Hội đồng dân tộc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong việc nghiên cứu, kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tham vấn chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số
Issue Date: 2022-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 11 tr, pdf
Method: Hội thảo tham vấn chuyên gia về Đề án đổi mới hoạt động của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Hội đồng dân tộc của Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.