Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71584
Title: Khơi thông các kênh huy động vốn đầu tư bất động sản nhà ở Việt Nam trong bối cảnh mới: thách thức, rủi ro và giải pháp chính sách
Authors: Lê Xuân Sang
Keywords: Vốn đầu tư
Huy động vốn đầu tư
Bất động sản nhà ở
Abstract: Bài viết này này gồm 5 phần. Ngoài phần tổng quan thực trạng phát triển TT BDS nhà ở, các phần còn lại đánh giá bất cập, rủi ro hiện tại; phân tích thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới; qua đó, đưa ra các giải pháp giải quyết các điểm nghẽn, khơi thông một cách an toàn, lành mạnh cho 5 kênh đầu tư, bao gồm: tín dụng ngân hàng, trái phiếu công ty bất động sản, vốn FDI và kiều hối, Qũy đầu tư tín thác bất động sản (REIT). Do nhiều nguyên nhân, nghiên cứu chỉ tập trung cho thị trường bất động sản nhà ở.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 27 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33. Lê Xuân Sang - KhoithongvonBDS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 911,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.