Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71591
Title: Tài chính và quản trị cho một Việt Nam chuyển dịch năng lượng công bằng
Authors: Ramla Khalidi
Keywords: Tài chính
Quản trị
Năng lượng công bằng
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích vai trò của tài chính và quản trị đối với quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, đồng thời đề xuất Việt Nam thành lập Ngân hàng năng lượng quốc gia như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới nhằm cấp vốn cho quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và đảm bảo rằng lợi ích của quá trình chuyển đổi được chia sẻ rộng rãi và chính phủ đóng vai trò bảo đảm người nghèo và cận nghèo không phải gánh chịu các thiệt hại.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: UNDP tại Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.