Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71597
Title: Thị trường vốn Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững
Authors: Vũ Nhữ Thăng
Keywords: Thị trường vốn
Thị trường tài chính
Nguồn vốn
Tăng trưởng
Abstract: Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những vẫn đề còn tồn tại, khó khăn thách thức trong giai đoạn tới, bài viết đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị để phát triển an toàn, ổn định, bền vững thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn tới.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 10 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.