Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71599
Title: Thị trường lao động, phục hồi cùng nền kinh tế
Authors: Nguyễn Thắng, Phạm Minh Thái
Bùi Quang Tuấn
Keywords: Đại dịch
Lao động
Phục hồi kinh tế
Abstract: Báo cáo đóng góp vào quá trình này bằng cách thực hiện phân tích sâu số liệu của Điều tra Lao động việc làm, được Tổng cục Thống kê thu thập hàng quý và cung cấp thông tin về các chỉ số khác nhau về kết quả thị trường lao động, cũng như các đặc điểm chính của người lao động
Issue Date: 2022-09-18
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 18 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.