Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71605
Title: Xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh mới
Authors: Ban Kinh tế Trung ương
Keywords: Cơ cấu lại nền kinh tế
Đổi mới mô hình tăng trưởng
Abstract: Bài viết trình bài lý thuyết về các mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế điển hình trên thế giới trong thời gian gần đây, đồng thời đánh giá toàn diện quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, bao gồm chủ trương, đường lối của Đảng cũng như kết quả đạt được. Qua đó, bài viết định hướng và một số khuyến nghị chính sách qua thực tiễn quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam. Một số khuyến nghị chính của bài viết: đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế cần được đẩy nhanh và thực hiện thực chất hơn nữa trên cơ sở cần kiên định trong việc xây dựng một nền kinh tế thị trường đích thực, làm nền tảng cho sự phát triển năng lực sản xuất của đất nước cũng như phân bổ nguồn lực trong toàn bộ nền kinh tế; củng cố và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao hiệu quả, vai trò dẫn dắt, thúc đẩy của Nhà nước trong thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế cần có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu cải cách những lĩnh vực then chốt mang tính nền tảng; ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có dư địa lớn và khả năng bắt kịp, tiến cùng, vượt lên ở khu vực, thế giới; phát huy tối đa vai trò của các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường; tiếp tục kiên định cải thiện môi trường kinh doanh một cách thực chất; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, gắn với tư duy rõ ràng hơn về yêu cầu củng cố mức độ độc lập tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh mới.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 33 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Kinh tế Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11. Ban KTTW - Tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 986,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.