Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71606
Title: Ổn định vĩ mô, lành mạnh tài chính – hướng tới hồi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19
Authors: Phạm Hồng Chương, Tô Trung Thành
Keywords: Ổn định vĩ mô
Lành mạnh tài chính
Phục hồi kinh tế
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng và cảnh báo những nguy cơ bất ổn vĩ mô và bất ổn tài chính, từ đó đề xuất khuyến nghị chính sách trong điều hành kinh tế nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính. Bài viết áp dụng các mô hình nghiên cứu của IMF, theo đó, bất ổn kinh tế vĩ mô và bất ổn tài chính xuất phát từ những rủi ro bất ổn tại bốn khu vực chính của nền kinh tế: i) đánh giá rủi ro bất ổn tại khu vực kinh tế thực (tăng tưởng kinh tế và lạm phát, khu vực doanh nghiệp phi tài chính, thị trường bất động sản); ii) đánh giá rủi ro bất ổn tại khu vực kinh tế đối ngoại (tỷ giá, cán cân vãng lai, dự trữ ngoại hối); iii) đánh giá rủi ro bất ổn tại khu vực tài chính tiền tệ (đánh giá chung quy mô và cấu trúc các thị trường tài chính, đánh giá khu vực ngân hàng, thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm); iv) đánh giá rủi ro bất ổn tại khu vực tài chính ngân sách (quy mô và cơ cấu nợ công, đánh giá các kịch bản thử sức căng và cảnh báo sớm về nợ công thông qua bản đồ nhiệt).
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 29 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10. NEU-Ổn định vĩ mô.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.