Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71830
Title: Pháp luật lao động trong quá trình toàn cầu hóa
Authors: Phạm Trọng Nghĩa
Keywords: Luật Lao động
Lao động
Abstract: Bài viết này tập chung làm rõ những đặc điểm của lao động trong quá trình toàn cầu hóa, đánh giá những tác động của quá trình toàn cầu hóa đến pháp luật lao động, từ đó đưa ra một số khuyến nghị mang tính định hướng cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách để làm tiền đề cho việc hoàn thiện pháp luật lao động của Việt Nam.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 14 trang, pdf
Method: Phạm Trọng Nghĩa
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Phạm Trọng Nghĩa
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luat Lao dong trong qua trinh Toan cau hoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 208,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.