Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71917
Title: Việc chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật Nhật Bản
Authors: Vũ Vân Anh
Keywords: Hợp đồng
Lao động
Người sử dụng lao động
Nhật Bản
Abstract: Bài viết phân tích sơ lược lịch sử phát triển các quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật Nhật Bản và khái quát quá trình áp dụng các quy định của luật thành văn vào thực tế thông qua các án lệ.
Issue Date: 2018-10-29
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.