Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71933
Title: Tính khả thi trong việc cấp giấy chứng nhận sản xuất cho nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ ở Miền Nam Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Thư
Keywords: Thủy sản
Nuôi trồng thủy sản
Abstract: Bài viết trình bày về cách xem xét các chương trình nuôi trồng thủy sản và chứng nhận hoạt động tại Việt Nam; đề xuất các yêu cầu ưu tiên đối với các hộ sản xuất nhỏ trên các khía cạnh xã hội, môi trường, kinh tế và quản lý.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 17 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.