Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71938
Title: Thực trạng hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Thư
Keywords: Khu bảo tồn biển
Hệ thống khu bảo tồn biển
Bảo tồn biển
Abstract: Bài viết trình bày về các nội dung như: Tổng quan chung về hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam; Kết quả công thực hiện quyết định 742/QĐ-TTg; Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Một số nhiệm vụ trong tâm phát triển hệ thống khu bảo tồn biên giai đoạn 2021-2030
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 34 tr, pdf
Method: Chuyên đề nghiên cứu phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.