Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71939
Title: Hiện trạng, định hướng và các giải pháp phát triển nuôi biển Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Thư
Keywords: Biển
Nuôi biển
Phát triển nuôi biển
Abstract: Bài viết trình bày về các nội dung như: bối cảnh phát triển nuôi biển; hiện trạng nuôi biển;định hướng và các giải pháp phát triển nuôi biển năm 2022; Quan điểm, định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển nuôi biển.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 20 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.