Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71940
Title: Đánh giá tình hình thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2012-2020, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2030
Authors: Nguyễn Anh Thư
Keywords: Nguồn lợi thủy sản
Thủy sản
Phát triển nguồn lợi thủy sản
Abstract: Bài viết trình bày về kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2012-2020; Nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2030.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 44 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.