Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71941
Title: Nhận thức của các bên liên quan đối với nuôi tôm bền vững ở Việt Nam
Authors: Đỗ Huy Long
Keywords: Tôm
Nuôi tôm
Abstract: Bài viết trình bày điều tra niềm tin của công chúng và nông dân (nhà sản xuất) về sự phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam bằng cách sử dụng ngành nuôi tôm thẻ chân trắng làm chuyên đề điển hình.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 12 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.