Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71942
Title: Đánh giá hiện trạng nuôi tôm - nhiệm vụ và giải pháp
Authors: Đỗ Huy Long
Keywords: Hiện trạng nuôi tôm
Nuôi trồng thủy sản
Nuôi tôm
Abstract: Bài viết trình bày một số kết quả đạt được về Tổ chức các hội nghị, hội thảo; Triển khai xây dựng các đề án phát triển ngành tôm và ban hành các văn bản chỉ đạo; Công tác quản lý vật tư đầu vào dùng trong nuôi trồng thủy sản; Công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh; Công tác cấp mã số cơ sở nuôi tôm; và một số đề xuất kiến nghị.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 23 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.