Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71947
Title: Chuyển đổi nghề cá ven biển: Nghề cá quy mô nhỏ, sinh kế và phát triển vùng biển ở Đông Nam Á
Authors: Đỗ Huy Long
Keywords: Chuyển đổi nghề cá ven biển
Nghề cá quy mô nhỏ
Sinh kế
Phát triển vùng biển
Đông Nam Á
Nghề cá
Abstract: Bài viết phân tích sâu hơn các cách thức phát triển các khu vực biển mới hơn, bao gồm nuôi trồng thủy sản, cải tạo đất, các khu công nghiệp đặc biệt và du lịch tương tác với đánh bắt cá và đang định hình lại sinh kế ven biển trong khu vực
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 20 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.