Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72104
Title: Xử lý triệt để nợ xấu, lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng
Authors: Lý Trung Chiến
Keywords: Xử lý nợ xấu
Tổ chức tín dụng
Nợ xấu
Abstract: Bài viết đánh giá những kết quả đạt được trong xử lý nợ xấu ở Việt Nam, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 42 qua nhiều góc nhìn khác nhau, tác giả phân tích một số hạn chế, các vấn đề đặt ra cần được quan tâm để có giải pháp phù hợp nhằm xử lý triệt để nợ xấu, lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng.
Issue Date: 2022-04
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 6 tr, pdf
Method: Phục vụ Báo cáo tham gia thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại đối với Báo cáo của Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.