Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72209
Title: Phân tích chính sách ở Quốc hội và sự quan tâm của người dân
Authors: Nguyễn Quốc Thắng
Keywords: Truyền thông, báo chí, xuất bản
Quốc hội
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
300 K600y
Abstract: Trong bài viết này chủ yếu đề cập đến một số nhận xét về khả năng làm rõ chính sách và lợi ích liên quan để thu hút sự quan tâm của người dân.
Publisher: Nhà xuất bản Tư pháp
Issue Date: 2006
Type: Tham luận
Extent: 87-93 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học; Văn phòng Quốc hội.
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.