Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72209
Title: Chính sách biển của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và hàm ý đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn Thanh Minh
Keywords: Đông Nam Á
Việt Nam
Chính sách
Biển Đông
Abstract: Bài viết trình bày những nét cơ bản về quá trình xây dựng và triển khai thực hiện chính sách quốc gia về biển của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á liên quan trực tiếp tới Biển Đông, cung cấp cái nhìn tổng quát về chính sách phát triển biển của một số nước có nền quản lý biển tiên tiến trong khu vực. Từ đó, rút ra bài học cho Việt Nam trong hoạch định và thực thi chính sách quốc gia về biển thời gian tới.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 5 (129) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.