Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72215
Title: Đánh giá các lựa chọn pháp lý của Việt Nam trong vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981
Authors: Nguyễn Thị Lan Anh
Keywords: Trung Quốc
Việt Nam
Pháp lý
Giàn khoan 981
Abstract: Bài viết phân tích về các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc hạ đặt giàn khoan và các lựa chọn về biện pháp pháp lý qua khả năng sử dụng các cơ chế tài phán khác nhau để bảo vệ quyền lợi cho Việt Nam.
Issue Date: 2014-07-31
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4(128) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.