Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72392
Title: Những vấn đề đặt ra trong chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số sau tái định cư
Authors: Nguyễn Văn Tiến
Keywords: Chuyển đổi nghề nghiệp
Tái định cư
Đồng bào dân tộc thiểu số
Sau tái định cư
Dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết trình bày về các vấn đề như: Chưa ổn định được nơi ở cho người dân các khu tái định cư (TĐC); Các công trình công cộng tại các khu TĐC xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân; Khó khăn trong hòa hợp dân tộc và bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng DTTS sau quá trình TĐC; Ô nhiễm môi trường sống tại các khu tái định cư
Issue Date: 2022-11
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: BVCG_ Giám sát việc thực hiện các dự án thành phần của Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.