Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72401
Title: Tập hợp ý kiến kiến nghị của cử tri để báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp và theo dõi việc giải quyết
Authors: Nguyễn Bình Khang
Keywords: Đối ngoại
Ngoại giao
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Đại biểu Quốc hội
Tiếp xúc cử tri
328.597 K600y
Abstract: Bài viết tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp và chuyển, theo dõi, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đưa ra các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.
Issue Date: 2013-08-05
Type: Tham luận
Extent: Tr. 88-93; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội Việt Nam; Văn phòng Quốc hội Lào
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.