Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72448
Title: Quan điểm của Ban Thư ký ủy hội Sông Mê Kông về vấn đề quản trị nước với các lưu vực sông xuyên biên giới
Authors: Detsada Soukhaseum
Keywords: Quản lý nguồn nước
Tài nguyên nước
Cơ chế
Môi trường
Lưu vực sông xuyên biên giới
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
342.05 Qu451h
Abstract: Bài viết đưa ra quan điểm của Ban Thư ký ủy hội Sông Mê Kông về vấn đề quản trị nước với các lưu vực sông xuyên biên giới. Trình bày về ủy hội sông Mê Kông; những vấn đề quản trị nguồn nước xuyên biên giới Mê Kông...
Publisher: NXB Hồng Đức
Issue Date: 2015
Type: Tham luận
Extent: Tr. 234-239; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp; Qũy ROSA LUXUMBURG
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.