Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72448
Title: Một số vấn đề công tác phối hợp giữa hoạt động thanh tra và điều tra trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố và đề xuất hoàn thiện quy định của Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)
Authors: Nguyễn Thị Kim Dung
Keywords: Hoạt động Thanh tra
Điều tra
Xử lý vụ việc
Dấu hiệu tội phạm
Cơ quan thanh tra
Kiến nghị khởi tố
Dự thảo Luật Thanh tra
Abstract: Bài viết trình bày về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan thanh tra và Cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật hiện hành; một số bất cập của pháp luật hiện hành và thực tiễn công tác phối hợp;Kiến nghị hoàn thiện
Issue Date: 2022-10-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 7 tr, pdf
Method: BVCG_Xin ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.