Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72597
Title: Thể chế, chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số
Authors: Trần Hữu Sơn
Keywords: Thể chế văn hóa
Chính sách bảo tồn văn hóa
Giá trị văn hóa
Đồng bào dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết trình bày Một số vấn đề lý luận về thể chế và giá trị và thực tiễn đòi hỏi thể chế cần đổi mới, phù hợp với đặc điểm vùng dân tộc thiểu số.
Issue Date: 2022-10-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: BVCG_Chuyên gia nghiên cứu chuyên đề về việc phát huy giá trị di sản vùng dân tộc thiểu số
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.