Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72622
Title: Bối cảnh mới và các yếu tố tác động đến hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Authors: Trần Văn Phòng
Keywords: Bối cảnh mới
Yếu tố tác động
Kiểm soát quyền lực
Công tác cán bộ
Abstract: Bài viết phân tích những yếu tố tác động đến hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, qua đó có những đánh giá, rút kinh nghiệm, giải pháp kịp thời, hiệu quả đối với việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 7 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN7.22.Yeu to tac dong_kiem soat quyen luc_cong tac can bo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.