Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72908
Title: Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc
Authors: Nguyễn Đình Liêm
Keywords: Trung Quốc
Việt Nam
Quan hệ Việt – Trung
Biển Đông
Abstract: Bài viết phân tích mối quan hệ Việt – Trung trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông từ năm 2001 đến nay, dự báo những động thái trong tương lai và kiến nghị các giải pháp ứng phó.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 19 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 9(121) – 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.