Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72927
Title: Giải pháp nâng cao hiệu lực các nghị quyết của HĐND (Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh)
Authors: Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh
Keywords: Hội đồng nhân dân
Tỉnh thành phố trực Trung ương
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Quảng Ninh
328.597 K600y
Abstract: Bài tham luận cung cấp các giải pháp nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; là cơ sở để UBND ban hành các quyết định trong quá trình chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.
Issue Date: 2016
Type: Tham luận
Extent: 650-655 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.