Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72927
Title: Về những yêu sách mới của Trung Quốc trên Biển Đông
Authors: Nguyễn Thị Lan Anh
Keywords: Trung Quốc
Yêu sách
Pháp lý quốc tế
Quốc phòng
Abstract: Bài viết phân tích những yêu sách mới của Trung Quốc trên Biển Đông, phân tích và đánh giá các yêu sách dưới góc độ pháp lý quốc tế.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 6(118) – 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.