Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72931
Title: Về yêu sách đường cơ sở thẳng của Trung Quốc
Authors: Nguyễn Thanh Minh
Keywords: Trung Quốc
Yêu sách
Đường cơ sở thẳng
Quân sự
Tranh chấp biên giới
Abstract: Bài viết phân tích các văn kiện lịch sử quốc tế và khu vực về các tranh chấp biên giới, từ đó làm rõ những yêu sách đường cơ sở thẳng của Trung Quốc.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2(126) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.