Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72953
Title: Chính sách tín dụng góp phần phát triển an toàn và hiệu quả khu vực nông nghiệp, nông thôn
Authors: Lương Văn Hải
Keywords: Chính sách tín dụng
Phát triển an toàn
Nông nghiệp
Nông thôn
Abstract: Bài viết nghiên cứu thực tiễn, sử dụng dữ liệu thứ cấp của các cơ quan tổ chức trong nước về tín dụng ngân hàng ở khu vực nông nghiệp nông thôn; phân tích so sánh, đánh giá thực trạng đề xuất một số khuyến nghị theo mục tiêu phát triển an toàn và hiệu quả khu vực nông nghiệp, nông thôn
Issue Date: 2022-08
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 16 tháng 8 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.