Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73069
Title: Tìm hiểu tổ chức chính quyền địa phương Cộng hòa Pháp
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Tổ chức chính quyền địa phương
Hành chính lãnh thổ
Cộng hòa Pháp
Abstract: Bài viết giới thiệu một số nội dung về tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp vùng, các đơn vị hành chính lãnh thổ có quy chế đặc biệt và một số kinh nghiệm cho việc cải cách tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 06 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.