Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73069
Title: Những vấn đề quan tâm khi triển khai thực hiện luật tổ chức chính quyên địa phương (Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn)
Authors: Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
Keywords: Hội đồng nhân dân
Tỉnh thành phố trực Trung ương
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Chính quyền địa phương
Lạng Sơn
328.597 K600y
Abstract: Báo cáo về các nội dung: phải thực hiện những quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về tăng số lượng đại biểu và vai trò; cần có văn bản quy định cụ thể, rõ ràng đảm bảo nguyên tắc pháp chế trong mọi hoạt động của HĐND; phải xác định rõ bộ máy giúp việc HĐND là một thiết chế đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND; một số kiến nghị.
Issue Date: 2016
Type: Tham luận
Extent: 757-758 tr; PDF/A
Method: Kỷ yếu hội nghị thường trực HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ các khu vực trên toàn quốc năm 2014 - 2015; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.