Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73402
Title: Nghị quyết số 241/NQ-UBTP13 ngày 18/11/2011 của Ủy ban Tư pháp về ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kỷ yếu
Nghị quyết
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
Ban hành quy chế
328.597
Abstract: Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, gồm 4 chương. Chương 1: Quy định chung. Chương 2: Chế độ trách nhiệm. Chương 3: Phiên họp Ủy ban, Thường trực Ủy ban và chế độ báo cáo. Chương 4: Trách nhiệm của Vụ Tư pháp và mối quan hệ công tác với Thường trực Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Tư pháp.
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Nghị quyết
Extent: 13-19 tr; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.