Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73416
Title: Văn bản số 886/BC-UBTP13 ngày 08/10/2012 Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Kỷ yếu
Báo cáo
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.597
Abstract: Báo cáo đề cập đến các quan điểm, nguyên tắc và phạm vỉ sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng; Đối tượng và quy định về kê khai tài sản, thu nhập; Quy định liên quan đến hoạt động, tổ chức Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Quy định xử lý trách nhiệm của ngưòi đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khỉ để xảy ra hành vỉ tham nhũng; Quy định quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũn
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: Tr ; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.