Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73431
Title: Văn bản số 2663/BC-UBTP13 ngày 14/5/2015 Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tạm giữ, tạm giam
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Kỷ yếu
Báo cáo
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.597
Abstract: Báo cáo trình bày nội dung liên quan đến tên gọi và phạm vỉ điều chỉnh của dự án Luật; Vấn đề khởi kiện trong thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; Một số nội dung về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành tạm giữ, tạm giam; Quản lý, chế độ với nguời bị tạm giữ, tạm giam.
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: Tr ; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.