Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73454
Title: Nguy cơ phát triển không bền vững về môi trường khi thực hiện một số chính sách khuyến khích trong nông nghiệp
Authors: Nguyễn Văn Áng
Keywords: Nguy cơ
Phát triển không bền vững
Môi trường
Chính sách
Khuyến khích
Nông nghiệp
Abstract: Bài viết tiếp cận các chính sách khuyến khích trong nông nghiệp dưới góc độ tìm hiểu những nguy cơ phát triển không bền vững về môi trường.
Issue Date: 2006-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 08-2006, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1103
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.