Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73467
Title: Văn bản sổ 918/BC-UBTP13 ngày 22/10/2012 Báo cáo thẩm tra các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án nhân dân và ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Kỷ yếu
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.600
Abstract: Báo cáo gồm một số vấn đề về tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; Những nguyên nhân tồn tại và giải pháp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Việc giải quyết đơn do các cơ quan Đảng, Quốc hội, Báo chí chuyển đến, Một số kiến nghị của Ủy ban tư pháp.
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: Tr ; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.