Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73480
Title: Văn bản số 1543/BC-UBTP13 ngày 15/10/2013 Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Kỷ yếu
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.603
Abstract: Báo cáo gồm nội dung về xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt động bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách phòng chống tham nhũng; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Kết quả công tác thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng; Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội và hợp tác quốc tế; Đánh giá tình hình tham nhũng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng.
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: Tr ; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.