Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73526
Title: Sự kiện Tết Mậu Thân 1968 theo đánh giá của người Mỹ và người nước ngoài
Authors: Trần Nam Chuân
Keywords: Tết Mậu Thân
Người Mỹ
Người nước ngoài
Abstract: Bài viết thế hiện dưới con mắt của các nhà khoa học quân sự, nhà chính trị, nhà sử học hay nhà báo, từ người dân bình thường đến các tướng lĩnh cao cấp thậm chí cả Tổng thống đương nhiệm phải thừa nhận tác động to lớn của sự kiện Tết Mậu Thân 1968 đối với toàn bộ cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.