Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73561
Title: Một số vấn đề bức thiết và giải pháp đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Authors: Lê Xuân Bá, Chu Tiến Quang
Keywords: Nông nghiệp
Nông dân
Nông thôn
Abstract: Bài viết khái quát một số vấn đề bức thiết và giải pháp đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.
Issue Date: 2008-05
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 20-2008, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/665
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.