Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73583
Title: Văn bản số 1846/BC-UBTP13 ngày 17/04/2014 Báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo “Những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung của Luật Thi hành án dân sự”
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Kỷ yếu
Báo cáo
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.605
Abstract: Báo cáo kết quả hội thảo tập trung vào các vấn đề trọng điểm như: Vị trí, vai trò của Toàn án nhân dân trong hoạt động Thi hình án dân sự và định hình hệ thống tổ chức, thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự theo định hướng cải cách tư pháp; Vấn đề xã hội hóa; Vai trò của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Các vấn đề liên quan đế trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: Tr ; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.