Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73583
Title: Một số bất cập trong việc ban hành và thực hiện các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và so sánh với Hiệp định TRIPS
Authors: Trần Hồng Minh, Ngô Văn Giang
Keywords: Sở hữu trí tuệ
Quyền sở hữu trí tuệ
Hiệp định TRIPS
Abstract: Bài viết phân tích một số bất cập trong việc ban hành và thực hiện các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và so sánh với Hiệp định TRIPS. Từ đó, gợi mở một số kiến nghị trong thời gian tới.
Issue Date: 2008-11
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 23-2008, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/669
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.