Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73591
Title: Văn bản số 2760/BC-ƯBTP13 ngày 22/06/2015 Báo cáo kết quả Tọa đàm “Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử trong Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)”
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Kỷ yếu
Báo cáo
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.609
Abstract: Báo cáo trình bày, trao đổi các nội dung liên quan đến bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét cử của Bộ luật Tố tụng dân sự bao gồm: Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong thu thập, chuyển giao, tiếp cận chứng cứ bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự; Vai trò của Luật sư, kiểm soát viên trong quá trình tranh tụng giải quyết vụ việc dân sự
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: Tr ; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.