Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73618
Title: Tương quan lực lượng Hà Lan và Anh qua các cuộc chiến tranh nửa sau thế kỷ XVII
Authors: Trần Ngọc Dũng
Keywords: Anh
Hà Lan
Tương quan lực lượng
Abstract: Bài viết muốn làm rõ những thuận lợi và khó khăn bên tronng cũng như so sánh những điều kiện trước và trong cuộc chiến tranh Hà Lan – Anh để làm rõ tương quan lực lượng hai nước ở nửa sau thế kỷ XVII.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.