Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73684
Title: Vai trò của Chủ tịch UBND tỉnh trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh
Authors: Đặng Minh Hưng
Keywords: Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Đơn thư khiếu nại
Giám sát
Vấn đề xã hội
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
328.597 K600y
Abstract: Bài viết dề cập đến vai trò của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt lĩnh vực đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...
Issue Date: 2016-02-02
Type: Báo cáo
Extent: Tr. 109-114; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.