Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73696
Title: Một số nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Authors: Phan Trung Lý
Keywords: Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Chính quyền địa phương
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
328.597 K600y
Abstract: Bài viết đề cập đến một số nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phân tích sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo ban hành Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đi sâu vào những nội dung cơ bản của Luật như phạm vi điều chỉnh và bố cục của Luật; đơn vỉ hành chính và việc phân loại đơn vị hành chính; tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính;...
Issue Date: 2016-02-02
Type: Tham luận
Extent: Tr. 121-142; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.