Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73696
Title: Vấn đề công vụ và trách nhiệm hoạt động công vụ của cán bộ, công chức trong nền kinh tế thị trường
Authors: Trần Anh Tuấn
Keywords: Công vụ
Cán bộ
Công chức
Kinh tế thị trường
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, thực trạng và kiến nghị giải pháp thúc đẩy vấn đề công vụ và trách nhiệm hoạt động công vụ của cán bộ, công chức trong nền kinh tế thị trường.
Issue Date: 2011-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 41-2011, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1111
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.