Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73774
Title: Thị trường bảo hiểm và chính sách giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Quốc Việt, Đỗ Thị Phương Hoa
Keywords: Thị trường bảo hiểm
Chính sách giám sát
Bảo hiểm
Quyền lợi
Người tham gia bảo hiểm
Abstract: Bài viết tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm tính từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO và các chính sách giám sát của Nhà nước với hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.
Issue Date: 2015-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 66-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.