Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73799
Title: Phát huy tiềm năng phát triển bền vững khu vực Tây Bắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn Văn Dũng, Lê Thanh Bình
Keywords: Tiềm năng
Khu vực Tây Bắc
Phát triển bền vững
Hội nhập kinh tế
Abstract: Bài viết tập trung chỉ ra những tiềm năng của khu vực Tây Bắc, đánh giá sơ bộ thực trạng khai thác tiềm năng và đề xuất những định hướng phát huy tiềm năng của khu vực trong thời gian tới.
Issue Date: 2015-09
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 70-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.