Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73807
Title: Phương thức liên kết vùng tự nguyện: Kinh nghiệm của Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và bài học đối với Việt Nam
Authors: Trần Thị Thu Hương
Keywords: Liên kết vùng
Tự nguyện
Mỹ
Hàn Quốc
Trung Quốc
Abstract: Bài viết phân tích phương thức liên kết vùng tự nguyện tại các quốc gia Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc góp phần giúp các nhà hoạch định chính sách nhận diện những ưu thế của từng hình thức liên kết vùng, từ đó, thiết kế hình thức liên kết vùng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Issue Date: 2015-11
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 72-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.