Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73811
Title: Vai trò của HĐND trong việc quyết định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Authors: Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ
Keywords: Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Địa phương
Cần Thơ
328.597 K600y
Abstract: Bài viết phân tích vai trò của HĐND trong việc quyết định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bao gồm thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết còn hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Chủ động theo dõi sát các nội dung trình của các sở, ngành và ý kiến của UBND thành phố tại các cuộc họp nhằm kịp thời nắm bắt nội dung trọng tâm...
Issue Date: 2016-02-02
Type: Tham luận
Extent: Tr. 229-234; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.