Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73811
Title: Nguồn nhân lực các tỉnh miền núi phía Bắc với phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Nông Chính Hoa
Keywords: Nguồn nhân lực
Miền núi
Phát triển
Kinh tế
Xã hội
Abstract: Bài viết sử dụng số liệu báo cáo của Tổng cục thống kê về lao động việc làm trong những năm gần đây để đánh giá về lao động trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc cho phát triển kinh tế địa phương. Lực lượng lao động trong khu vực thuộc lớp dân số trẻ nên còn thiếu nhiều kỹ năng quan trong cho công việc và số người thất nghiệp, thiếu việc làm còn nhiều. Điều này cho thấy cung lao động vừa thừa lại vừa thiếu về chất so với yêu cầu phát triển hiện tại.
Issue Date: 2015-12
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 73-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3025
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.