Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73825
Title: Nga - NATO: chấm dứt những hậu quả của thời kì chiến tranh lạnh, cùng nhau đương đầu với những thách thức mới
Authors: Lê Duy Thắng
Keywords: Nga
Chiến tranh lạnh
NATO
Abstract: Bài viết trình bày những lợi ích chung; Hợp tác Nga - NATO; những kế hoạch chung và những biện pháp cụ thể của hai bên; những lĩnh vực hợp tác thực tế
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.